Zámer vybudovať zariadenie na spracovanie odpadu má novú lokalitu - Malženice

Pred rokom spoločnosť EWIA ohlásila plány vybudovať centrá cirkulárnej ekonomiky. V regióne Trnavy malo jedno vzniknúť v lokalite priemyselného parku Trnava - Zavar. Hoci šlo o diskutovanú tému, okolo plánov je už nejaký čas ticho.

Kúsok za Malženicami by mohlo vzniknúť ZEVO | Foto: Pavol Holý
Kúsok za Malženicami by mohlo vzniknúť ZEVO | Foto: Pavol Holý

Centrum cirkulárnej ekonomiky je zariadenie na energetické využitie odpadu, v skratke ZEVO. Ide v podstate o spaľovňu odpadu, kým ale bežná spaľovňa slúži iba na likvidáciu odpadov, v ZEVO dochádza k premene na tepelnú a elektrickú energiu. Platia tu veľmi prísne legislatívne pravidlá, ktoré povoľujú len minimálne hodnoty emisií. V takomto zariadení sa ročne ekologicky zhodnotí zhruba 130 tisíc ton odpadu. Prevádzka ZEVO je nepretržitá, celoročná a pozastaví sa iba v prípade plánovaných technických odstávok.

Pôvodne výstavbu zariadenia spoločnosť EWIA ohlásila v blízkosti obce Zavar pri Trnave. Podľa našich informácií sa však ešte v máji tohto roku začalo hovoriť o presune investície do katastra obce Malženice pri Trnave.

Informáciu o možnom presune do Malženíc sme preverovali aj u starostu obce Malženice Miroslava Macka. Potvrdil, že k investičnému zámeru už prebehlo niekoľko rokovaní.

Obec pred pár dňami zverejnila zámer zmeny a doplnenia územného plánu obce. Nenachádza sa však na titulke obecného webu, ale na elektronickej úradnej tabuli. Malo by prísť k vytvoreniu plochy, na ktorej bude možné realizovať projekty v oblasti nakladania s odpadom. Táto zmena dáva predpoklad, že sa na danej ploche bude môcť vybudovať práve komplex ZEVO. Možnosť pripomienkovať tieto zmeny publikovala na svojom webe aj obec Špačince. Jej starosta Július Zemko nám povedal, že chce, aby boli občania informovaní, nakoľko ide o susediacu lokalitu.

Lokalita pre budúce ZEVO v Malženiciach má rozlohu 3 hektáre, nachádza sa v tesnej blízkosti horúcovodu pri ceste za obcou v smere do Trnavy. Vzdialenosť od obytnej zóny Malženíc je zhruba 2 kilometre, od Trnavy zhruba 6 kilometrov.

Alternatíva umiestnenia ZEVO | Zdroj: Obec Malženice
Alternatíva umiestnenia ZEVO | Zdroj: Obec Malženice

Miesto budúcej možnej stavby sa zároveň nachádza v lokalite Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia. Uznesenie vlády číslo 222 z roku 2017 hovorí o programe starostlivosti o toto územie na roky 2017 až 2046, pričom predmetom ochrany v tomto chránenom území je sokol rároh. Lokalita patrí medzi päť najvýznamnejších území pre tento druh na Slovensku.

Miesto pri Malženiciach má však logistickú výhodu možného napojenia na horúcovod či dostatočnú kapacitu na pripojenie do elektrickej siete prostredníctvom odbočky z neďalekého vedenia do vlastnej trafostanice.

Lokalita pozemku je v blízkosti cesty v smere do Trnavy | Foto: Pavol Holý
Lokalita pozemku je v blízkosti cesty v smere do Trnavy | Foto: Pavol Holý

Lokalita možného umiestnenia ZEVO pri Malženiciach (vľavo od cesty) | Foto: Pavol Holý
Lokalita možného umiestnenia ZEVO pri Malženiciach (vľavo od cesty) | Foto: Pavol Holý

EWIA: o presun nejde, Zavar je stále v hre

Spoločnosť EWIA pre Trnavské rádio uviedla, že proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zámeru Centra cirkulárnej ekonomiky v katastri obce Zavar naďalej prebieha.

"V rámci tohto procesu sme boli Ministerstvom životného prostredia SR vyzvaní na doplnenie alternatívnej lokality. Túto podmienku sme ako investor povinní akceptovať a do ďalších stupňov posudzovania vplyvov na životné prostredie doplniť variantnú lokalitu," napísala v stanovisku spoločnosť EWIA.

Po technickej a kvalitatívnej stránke ide o totožné riešenia. V procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA - Environmental Impact Assesment) sa rozhodne, ktorá z týchto lokalít je vhodnejšia z pohľadu vplyvov na životné prostredie.

Možné lokality umiestnenia ZEVO | Zdroj: Prezentácia EWIA
Možné lokality umiestnenia ZEVO | Zdroj: Prezentácia EWIA

Ak by stavba vznkla v Malženiciach, prišlo by aj k napojeniu areálu na cestu I/61, uvádza sa to v návrhu zmeny územného plánu obce Malženice.

Trnavskej radnici sa ZEVO pri Zavare nepozdáva

Minulý rok mala možnosť vyjadriť sa k zámeru výstavby ZEVO pri Zavare aj trnavská radnica. Stanovisko a pripomienky k zámeru zaslal Odbor územného rozvoja a koncepcií v septembri 2020, mesto zámer konzultovalo so spoločnosťou Ekojet, ktorá sa zaoberá poradenstvom a konzultáciami procesov EIA, SEA a ochrany a tvorby krajiny.

Trnavské rádio malo možnosť nahliadnuť do tohto stanoviska. Vyplýva z neho nesúlad navrhovanej činnosti s územným plánom obce Zavar, nesúlad s Energetickou koncepciou Mesta Trnava ako aj z dôvodu, že v zámere chýbali resp. boli nedostatočné informácie tykajúce sa prevádzky - z hľadiska možného negatívneho vplyvu na územie Mesta Trnava a negatívnych dopadov na okolitú krajinu. Mesto Trnava vydalo k zámeru "Centrum cirkulárnej ekonomiky Zavar (CCE Zavar)" nesúhlasné stanovisko.

Obec Zavar nám potvrdila, že momentálne žiadna komunikácia ohľadom ZEVO neprebieha. Dôvodom má byť to, že stále prebieha posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Kopec nad Trnavou má životnosť už iba tri roky

Faktom je, že skládky komunálneho odpadu sa plnia. Životnosť tej trnavskej je podľa manažérky komunikácie FCC Slovensko Zuzany Krenyitzkej 3 roky pri aktuálnom tempe plnenia. Mesto Trnava je jedným z mála miest na Slovensku, ktoré už v minulosti počítalo s povinnosťou úpravy odpadu pred jeho zneškodnením a vlastní linku na výrobu alternatívneho paliva využiteľného v cementárňach alebo v teplárenskom priemysle.

Navyše, na novej ploche, v susedstve súčasnej skládky FCC, by mal vzniknúť nový priestor pre skládkovanie, ale aj priestor pre zhodnocovanie odpadu modernými metódami.

Poslanci mestského zastupiteľstva na jeseň 2019 hlasovali o zmene územného plánu, ktorá toto územie pre skládkovanie a zhodnocovanie komunálneho odpadu na Zavarskej ceste umožní rozšíriť a umožní tiež potenciálne umiestnenie zariadenia odpadového hospodárstva na rozšírených plochách.

Proti vtedy hlasoval poslanec Matej Lančarič, ktorého znepokojil fakt, že rozšírená skládka sa bude nachádzať len 550-metrov od budúcej obytnej zóny Prúdy. Poslanec Rastislav Mráz zasa v rozprave povedal, že tepelné spracovanie odpadu by mohla byť cesta budúcnosti, hoci pre neho je ideálnou lokalitou na umiestnenie takéhoto zariadenia blok V1 v Jaslovských Bohuniciach, ktorý je v likvidácii, sú v ňom uskutočnené hydrogeologické posudky a má aj napojenie na horúcovod.

Trnavské rádio
Zámer vybudovať zariadenie na spracovanie odpadu má novú lokalitu - Malženice
Mráz: súčasné nakladanie s odpadmi je neudržateľné (Zdroj: archív MZ)
Kopírovať embed kód
Skopírované

V rozprave primátor Peter Bročka stavbu zariadenia na tepelné spracovanie odpadu zhodnotil ako beh na dlhú trať.

Trnavské rádio
Zámer vybudovať zariadenie na spracovanie odpadu má novú lokalitu - Malženice
Bročka: čaká nás 8-12 rokov príprav ak by sme tepelné zhodnocovanie chceli (Zdroj: archív MZ)
Kopírovať embed kód
Skopírované

Zmenu v územnom pláne v tom čase napokon poslanci schválili.

Ministerstvo životného prostredia zatiaľ o Malženiciach nevie

Trnavské rádio oslovilo Ministerstvo životného prostredia s otázkou, v akom štádiu je proces prípadného umiestnenia ZEVO v Malženiciach.

"To, či predmetnú navrhovanú činnosť je vhodné umiestniť na predmetnej lokalite, preukáže až výsledok posudzovania vplyvov na životné prostredie, preto sa k tejto otázke je predčasné vyjadrovať. O projekte v obci Malženice zatiaľ kompetentný odbor MŽP SR nemá informácie," reagovalo ministerstvo.

"Zo strany MŽP bude proces EIA ukončený vydaním záverečného stanoviska, ktoré v tejto chvíli nie je možné prejudikovať. Môžeme však ubezpečiť, že MŽP dôsledne zhodnotí všetky predpokladané vplyvy projektu na životné prostredie a rozhodne s dôrazom na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí. Treba však podotknúť, že záverečné rozhodnutie ministerstva v žiadnom prípade nenahrádza stavebné povolenie," uvádza sa ďalej v písomnom stanovisku MŽP SR.

Do procesu EIA je pri všetkých fázach postupu zabezpečená účasť verejnosti v konaní. V zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky aj k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia. Správu o hodnotení po jej predložení navrhovateľom môže verejnosť tiež pripomienkovať po dobu 30 dní.

Z opačnej strany obce sa nachádza elektráreň | Foto: Pavol Holý
Z opačnej strany obce sa nachádza elektráreň | Foto: Pavol Holý

Kedy sa definitívne rozhodne o Zavare alebo Malženiciach, je zatiaľ ťažké odhadnúť, vzhľadom na komplikovanosť procesov posudzovania vplyvu na životné prostredie. Do priebehu rozhodovania tiež zasiahla pandémia. Spoločnosť EWIA odhaduje, že tento rok by sa mohol projekt výrazne administratívne posunúť dopredu.

Nalaďte si Trnavské rádio. Viac aktuálnych informácií z Trnavského kraja prinášame denne vo vysielaní.

Fotogaléria

 • Trnava a okolie
  106,2 MHz
 • Hlohovec a okolie
  103,9 MHz
 • Piešťany a okolie (čoskoro)
  107,9 MHz
 • Holíč a okolie (čoskoro)
  106,0 MHz
 • Trnava okolie (čoskoro)
  93,4 MHz

Dostávať aktuálne info emailom