Všeobecné podmienky používania webovej stránky

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom webového sídla trnavske.radio, je Trnavská produkčná s.r.o., Hlboká 3026/25, 921 01 Piešťany.
 2. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23 www.soi.sk.
 3. Webovým sídlom trnavske.radio sa rozumejú aj podstránky trnavske.radio, vrátane podstránok súťaží, a profilov spoločnosti Meta (Facebook, Instagram)
 4. Služby na webovom sídle trnavske.radio sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je uvedené inak. Trnavská produkčná s.r.o. môže sprístupniť vybraný obsah len osobám, ktoré odsúhlasia používanie cookies. Služby na webovom sídle nie sú adresované osobám mladším ako 16 rokov.
 5. Fotografie, texty, zvukové a obrazové záznamy a rozhlasové vysielanie ako predmety ochrany autorského práva nachádzajúce sa na webovom sídle, možno používať výlučne na súkromné účely a ich sprístupnenie na webovom sídle nie je udelením licencie na ich použitie užívateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je uvedené inak.
 6. Podmienkou využívania služieb na webovom sídle je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami; v prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
 7. Tieto podmienky a Zásady ochrany osobných údajov a spracúvaní cookies informujú užívateľov:
  • o používaní cookies, prevádzkových a lokalizačných údajov podľa 109 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách,
  • o podmienkach spracovávania osobných údajov v súlade s priamo uplatniteľným NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • o poskytovaní služby informačnej spoločnosti zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
 8. Webové sídlo je funkčné v najpoužívanejších internetových prehliadačoch a operačných systémoch. Trnavská produkčná s.r.o. neposkytuje záruku neobmedzenej funkcionality, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serverov webových stránok. Trnavská produkčná s.r.o. nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na webových stránkach.
 9. Trnavská produkčná s.r.o. má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne.
 10. Trnavská produkčná s.r.o. má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku webových stránok, a to aj bez akéhokoľvek upozornenia.
 11. Trnavská produkčná s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na webovom sídle. Neznalosť týchto podmienok nie je poľahčujúcu okolnosťou pri ich nedodržiavaní.

Pravidlá diskusie na sociálnych sieťach

V diskusii je zakázané používať komentáre, ktoré:

 1. obsahujú rasovú, národnostnú, náboženskú či inú neznášanlivosť, podnecujú alebo môžu podnecovať k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, vyzývajú alebo podporujú iné nezákonné konanie, produkt alebo porušovanie zákonov, vrátane odkazov na internetové stránky s takýmto obsahom,
 2. porušujú zákony Slovenskej republiky, 
 3. porušujú dobré mravy, obsahujú vulgarizmy, urážky, ohováranie, provokácie alebo vyhrážanie, a to v akejkoľvek forme (text, slovne pozmenené vulgarizmy, fotografia, video, meme, emotikony a pod.),
 4. sú písané v cudzom mene, alebo ak sa ich autor/autorka vydáva za verejne činnú osobu, ktorá tým môže byť poškodená, 
 5. sú reklamného charakteru, odkazujú na firmy, komerčné produkty, alebo opakovane uverejňujú ten istý obsah,
 6. obsahujú osobné údaje, informácie o identite iných komentujúcich bez ich súhlasu,
 7. zdieľajú obsah, ktorý nesúvisí s predmetom pôvodného postu,
 8. zdieľajú obsah, ktorý vydávajú za svoj, pričom jeho autorom je iná osoba, 
 9. odkazujú na neoverené zdroje či podvodné stránky,
 10. Trnavská produkčná s.r.o. si vyhradzuje právo posúdiť, či daný príspevok môže porušiť pravidlá diskusie a môže zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá,
 11. nahlásenie nevhodných príspevkov je možné na email info@trnavskeradio.sk.

Trnavské rádio je súčasťou iniciatívy #BezHejtu. Bezpečný diskusný priestor na našich sociálnych sieťach zabezpečuje systém TrollWall.

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz