Ochrana osobných údajov a zásady používania súborov cookies

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Trnavská produkčná s.r.o., so sídlom Hlboká 3026/25, 921 01 Piešťany, IČO: 50 383 469, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37989/T (ďalej ako „Trnavské rádio“), garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) v znení neskorších zmien. Preto Vás ako užívateľa webovej stránky trnavskeradio.sk (a doménového ekvivalentu trnavske.radio), informujeme, akým spôsobom spracovávame a chránime osobné údaje a súkromie.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť tohoto textu vysvetliť, poradiť sa, alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na emailovej adrese ahoj@trnavskeradio.sk.

Rozsah spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým od vás. Ide o dobrovoľné získanie osobných údajov a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Osobné údaje nám môžete poskytnúť napríklad zaslaním e-mailu na e-mailové adresy uvedené na webovej stránke trnavskeradio.sk (a doménového ekvivalentu trnavske.radio), kontaktovaním cez webový formulár na webovej stránke trnavskeradio.sk (a doménového ekvivalentu trnavske.radio), zapojením sa do nami organizovanej súťaže, zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže, zapojením sa do súťaže s telefonickým diktovaním údajov, účasťou na aktivitách Trnavského rádia na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, YouTube, alebo zaslaním dopytu na mediálnu komerčnú komunikáciu (ďalej len „reklama“). Ak nás kontaktujete, môžete byť požiadaný/á o doplnenie určitých údajov o Vašej osobe. Týmito údajmi môžu byť:

 • Vaše meno a priezvisko,
 • Adresa trvalého alebo prechodného bydliska,
 • Rodné číslo alebo číslo OP,
 • Telefónne číslo,
 • E-mailová adresa.

Ak nás kontaktujete prostredníctvom e-mailových adries info@trnavskeradio.sk, redakcia@trnavskeradio.sk a studio@trnavskeradio.sk, cez webový formulár na webovej stránke trnavskeradio.sk (a doménového ekvivalentu trnavske.radio), cez aplikáciu WhatsApp, cez aplikáciu Viber, cez aplikáciu Instagram, prostredníctvom SMS, prostredníctvom iMessage, prostredníctvom Meta/Facebook Messengera, alebo telefonátom do štúdia, alebo telefonátom na linku dopravného servisu 0800 202 900, udeľujete súhlas na použitie mena a priezviska, obsahu správ a/alebo multimediálneho obsahu pre účely vysielania, umiestnenia na web Trnavského rádia, prípadne použitia na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, YouTube.

Podmienky spracúvania osobných údajov pri poskytnutí súhlasu

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, prevádzkovateľ takýto súhlas archivuje počas doby uchovávania údajov. Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas je odlíšený od iných skutočností a je vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ ale výslovne upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Každý hosť vo vysielaní Trnavského rádia, respondent, alebo poslucháč, ktorý sa dovolá do vysielania Trnavského rádia, umiestni zvukový alebo obrazový záznam na sociálnu sieť v administrácii Trnavského rádia, pošle hlasovú alebo textovú správu, alebo ktorý súhlasí s nahratím záznamu pre účely použitia do vysielania Trnavského rádia, udeľuje prevádzkovateľovi tiež bezodplatný súhlas / privolenie podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na vyhotovenie a použitie jeho zvukového záznamu vo vysielaní Trnavského rádia, na webovej stránke trnavskeradio.sk (a doménový ekvivalent trnavske.radio), alebo zvukového či obrazového záznamu na sociálnych sieťach, ktoré administruje Trnavské radio a na audiohostingových službách, ktoré administruje Trnavské rádio.

Účel spracúvania osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame k tomu, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať, prípadne Vám mohli poskytnúť informácie, o ktoré ste nás požiadali. Používame ich aj pre účely plnenia našich povinností, obzvlášť vyhodnotenie súťaží, do ktorých ste sa zapojili a pre obchodnú a marketingovú aktivitu. Osobné údaje spracovávame štandardným spôsobom a uchovávame najviac do času, ktorý je potrebný na účely ich spracovania. Doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov a účel spracovania osobných údajov je spätné kontaktovanie. Dobrovoľným poskytnutím údajov zároveň prehlasujete, že poskytnuté údaje sú správne a pravdivé.

Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme využiť na zasielanie obchodných oznámení, informácií o udalostiach alebo službách, ktoré poskytujeme, a ktoré by Vás mohlizaujímať. Poskytnutie osobných údajov pre účel plnenia zmluvy a poskytnutia osobných údajov pre účel odpovede na Vami vyslovené alebo písomne doručené otázky, sú našou požiadavkou, a ich neposkytnutie môže byť dôvodom neuzatvorenia zmluvného vzťahu alebo neposkytnutia odpovede na Vami vyslovené alebo písomne doručené otázky.

Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť bez následného dopadu na naše vzťahy. Urobiť tak môžete zaslaním žiadosti na ahoj@trnavskeradio.sk, alebo poštou na adresu spoločnosti Trnavská produkčná s.r.o. uvedenú v úvode tohoto dokumentu.

Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje spracováva Trnavské radio ako prevádzkovateľ a môžeme ich za vyššie uvedenými účelmi poskytnúť subdodávateľom, aby pre nás vykonali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť poskytnuté:

 1. oprávneným zamestnancom alebo zmluvným spolupracovníkom Trnavského rádia;
 2. spracovateľom, ktorí poskytujú Trnavskému rádiu serverovú, webovú, cloudovú alebo IT službu;
 3. prepravné, kuriérske a poštové spoločnosti;
 4. spracovatelia miezd, prípadne účtovníctva;
 5. exekútori, notári, súdy, prekladatelia;
 6. poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia;
 7. reklamné a marketingové agentúry spracúvajúce osobné údaje na rôzne marketingové účely;
 8. cestovné kancelárie a prevádzkovatelia systémov zvýhodnení pre využívanie športových zariadení pre výhercov spotrebiteľských súťaží.

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu nevyhnutnú k plneniu archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov alebo zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Práva dotknutej osoby plynúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba tieto práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom,
 2. Právo na opravu,
 3. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“),
 4. Právo na obmedzenie spracúvania údajov,
 5. Právo vzniesť námietku na spracovanie osobných údajov.

Uvedené práva garantuje Nariadenie GDPR v článku 15-21 a Zákon v § 21-27. Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete zaslaním žiadosti na ahoj@trnavskeradio.sk alebo poštou na adresu spoločnosti Trnavská produkčná s.r.o. uvedenú v úvode tohoto dokumentu.

Zásady používania súborov cookies

Čo sú cookies?

Pri použití webových stránok trnavskeradio.sk (a doménového ekvivalentu trnavske.radio), môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies. Súbory cookies sú malé textové dáta, ktoré sa vytvoria vo vašom prehliadači alebo na elektronickom zariadení pri návšteve stránok, ktoré cookies využívajú. Súbory cookies môžu byť dočasné, ktoré sa pri vypnutí prehliadača automaticky mažú, alebo dlhodobé. ktoré zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam (tieto však môže užívateľ kedykoľvek vymazať, prípadne sa po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú automaticky v závislosti od nastavenia úrovne súkromia v prehliadači).

Prečo a ako používame cookies?

Cookies používame s cieľom skvalitňovať služby webu trnavskeradio.sk (a doménového ekvivalentu trnavske.radio). Súbory cookies je na tieto účely možné použiť bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Svojim súhlasom povoľujete Trnavskému rádiu, aby súbory cookies využívalo na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká. Trnavské rádio nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.

Cookies môžete obmedziť, alebo blokovať

Ako užívateľ máte právo vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s používaním cookies, môžete ich aktívne vymazať prípadne zablokovať, a to nastavením webového prehliadača alebo elektronického zariadenia. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, stránku trnavskeradio.sk (a doménový ekvivalent trnavske.radio) budete môcť naďalej navštevovať, no niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Analytika webu

Pre účely skvalitňovania webu trnavskeradio.sk (a doménového ekvivalentu trnavske.radio) využívame nástroj Google Analytics od spoločnosti Google LLC (ďalej „Google“), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Nástroj Google Analytics používa tiež súbory cookies. Informácie vytvorené týmito súbormi cookies o vašom používaní webovej stránky trnavskeradio.sk (a doménového ekvivalentu trnavske.radio) sa prenášajú na server spoločnosti Google, kde sa uložia. Spoločnosť Google bola certifikovaná podľa dohody označovanej Štít na ochranu súkromia zroku 2016 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou a zabezpečuje úroveň ochrany osobných údajov v súlade predpismi GDPR.

Bezpečnosť webu

Webová stránka trnavskeradio.sk (a doménový ekvivalent trnavske.radio) používa šifrované pripojenie SSL, ktoré za obvyklých okolností znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Aktuálnosť tohoto dokumentu

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tento dokument, ktorým si plní svoju informačnú povinnosť o spracúvaní osobných údajov voči dotknutej osobe. Tento dokument prevádzkovateľ zverejňuje na svojej webovej stránke trnavskeradio.sk (a doménovom ekvivalente trnavske.radio).

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz