Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Trnavská produkčná s.r.o., so sídlom Hlboká 3026/25, 921 01 Piešťany, IČO: 50 383 469, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37989/T (ďalej ako „Trnavské rádio“), ďalej len VOP.

Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

1.2 Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3 Predávajúci je prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho trnavske.radio (ďalej len „obchod“).

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, obdržala e-mailové potvrdenie akceptácie objednávky predávajúcim a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

1.7 Objednávkou sa rozumie návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy vo forme ním vyplneného formulára umiestneného na internetovej stránke predávajúceho, ktorý kupujúci odošle predávajúcemu, pokiaľ sa nedohodnú inak.

1.8 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom tovare. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje faktúra. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

1.9 Tovarom sa rozumie produkt umiestnený na internetovej stránke predávajúceho trnavske.radio. Hlavné vlastnosti tovaru sú k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho, a to v popise jednotlivých tovarov.

2. Objednávka tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Elektronická objednávka tovarov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

2.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie akceptácie objednávky predávajúcim. Samotné oznámenie predávajúceho kupujúcemu o doručení jeho objednávky do systému elektronického obchodu predávajúceho, ak ho predávajúci vykoná, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii objednaného tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu, údaje kupujúceho, prípadne ďalšie údaje.

2.4 Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.

2.5 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a jednorázovej paušálnej náhrady za úkony súvisiace s administratívnymi prácami v sume 20 eur.

2.6 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, a to vrátane nákladov na doručovanie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kúpna cena uvedená pri jednotlivých tovaroch na internetovej stránke predávajúceho je s DPH a nezhŕňa cenu za dodanie tovaru, ani iné náklady súvisiace s dodaním tovarov.

3.2 V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 4 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

3.3 Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku a vyhradzuje si právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

3.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

3.5 Základným platidlom je mena euro.

4. Dodanie tovaru

4.1 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle čl. I bod 5 aj spolu s písomným rovnopisom týchto VOP, ak ich už nedodal skôr spolu s daňovými dokladmi vzťahujúce sa k tovaru a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný tovar. V prípade ak písomné vyhotovenie týchto VOP nebolo kupujúcemu v zmysle čl. 1 bod 5 dodané s tovarom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia tovaru, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.

4.2 Tovary sú predávané podľa vystavených vzorov, katalógov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci vyhlasuje, že takýto spôsob prezentácie tovarov je postačujúci a nemôže byť dôvodom pre odstúpenie od kúpnej zmluvy z dôvodu nesplnenia akosti a kvality dodaného tovaru. To neplatí pre odstúpenie od zmluvy v zmysle čl. 5.1 druhá veta týchto VOP.

4.3 Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 48 hod. od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že dodacia lehota môže byť predĺžená primerane okolnostiam spôsobujúcim omeškanie, ak tieto nepredstavujú dôvod omeškania zavinený predávajúcim. O týchto okolnostiach bude predávajúci informovať kupujúceho ihneď po ich zistení. V prípade, ak nebude tovar dodaný v lehote 30 dní od záväzného akceptovania objednávky predávajúcim, predávajúci je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho.

4.4 Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný tovar dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho. Ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu vopred, predávajúci je povinný mu do 15 dní vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za tovar, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

4.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

4.6 Ak kupujúci neprevezme tovar, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne tovar ani do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene tovaru vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať tovar, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie tovaru, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

4.7 Nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. Nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal tovar pri prvom pokuse o doručovanie.

4.8 Miestom dodania objednaného tovaru je adresa uvedená v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany preukázateľne nedohodli inak.

4.9 Dodanie tovaru predávajúci uskutoční predovšetkým prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností), ojedinele, po osobitnej dohode vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru).

4.10 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu alebo jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru).

4.11 Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a tovar bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

4.12 Pri osobnom odbere v  prípade viditeľného poškodenia tovaru, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať tovar. Prevzatím tovaru sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke tovaru. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci  zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru, nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

4.13 Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

4.14  Cena dodania tovaru kuriérom alebo poštou je 6 € vrátane DPH, a to bez ohľadu na hmotnosť balíka.

5. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

5.2  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adrese predávajúceho uvedenej v týchto VOP. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na internetovej stránke predávajúceho.

5.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

5.4 Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď doručenia oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5.5 Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

5.6 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.7 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.8 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

5.9 Ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 5.2 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

5.10 Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby, tovar v prípade ak sú dané zákonné dôvody, musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

5.11 Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

Adresa: Trnavská produkčná s.r.o., Hlboká 3026/25, 921 01 Piešťany
E-mail: eshop@trnavske.radio

6. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie (Reklamačný poriadok)

6.1 Predávajúci poskytuje záruku na dodané tovary v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady tovaru a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

6.2 V prípade vrátenia tovaru s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť tovar s vadou nahradený aj novým tovarom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.

6.3 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.4 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdŕžania/prijatia písomnej reklamácie.

6.5 Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

6.6 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru: a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu alebo zástupcovi predávajúcemu,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je vadou tovaru poškodenie tovaru mechanického charakteru spôsobené kupujúcim,
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu tovaru, alebo neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, alebo neodborným zásahom, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, náhodnou skazou a náhodným zhoršením, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
f) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

6.7 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie: a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

6.9 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

6.10 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, a kupujúci neurčí či žiada jej odstránenie alebo výmenu vadného tovaru predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady, ak nevymení tovar.

6.11 Pokiaľ ide o neodstrániteľnú vadu, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, a kupujúci neurčí či žiada výmenu tovaru za iný funkčný rovnaký alebo obdobný tovar (v rovnakej cene) alebo vrátenie kúpnej ceny za tovar predávajúci vybaví reklamáciu výmenou tovaru, ak sa nerozhodne vrátiť cenu.

6.12 Ustanovenia tohto článku VOP neplatia pre kupujúceho, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania).

6.13 Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamačné konanie, ak reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú neprimerane znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné vybavenie reklamácie.

6.14 V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 30 dní od dátumu odoslania oznámenia o vybavení reklamácie ani po opakovanom doručení reklamovaného tovaru je predávajúci oprávnený nevyzdvihnutú reklamáciu zlikvidovať bez náhrady.

7. Ochrana osobných údajov a súkromia

7.1 Predávajúci postupuje pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údaj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

7.2 Kupujúci sa musí pred nakupovaním v elektronickom obchode predávajúceho zaregistrovať. Pri registrácii uvedie nasledovné informácie: a) titul, meno a priezvisko, adresa vrátane štátu,
b)  e-mailová adresa,
c) telefónne číslo,
d) ak je kupujúci právnickou osobou aj obchodné meno, IČO a IČ DPH.

7.3 Predávajúci uchováva tieto údaje v chránenej databáze na svojom serveri.

7.4 Kupujúci môže svoje údaje kedykoľvek meniť a tiež môže požiadať prostredníctvom e-mailu predávajúceho o zrušenie svojej registrácie.

7.5 Kupujúci má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie, ktoré o ňom predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v zákone o ochrane osobných údajov.

7.6 Predávajúci osobné údaje kupujúceho nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou tretích osôb, s ktorými predávajúci spolupracuje za účelom správneho vybavenia objednávky kupujúceho. Tieto údaje poskytuje vždy jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky kupujúceho.

7.7 Predávajúci chráni databázu osobných údajov pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

7.8 Kupujúci na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov poskytuje osobné údaje na spracúvanie, a to za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

7.9 Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

8. Alternatívny spôsob riešenia sporov

Ak sa spotrebiteľ domnievate, že sme porušili jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili jeho reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu zašle na našu e-mailovú adresu: eshop@trnavske.radio.

Ak odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú e-mailovú adresu,  prípadne nebude spokojný s našim riešením, potom na základe Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr. ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás, prosím, informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad e-mailom) na eshop@trnavske.radio. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade odstúpenia od zmluvy nám, prosím, zašlite tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte v Trnavskom rádiu na adrese Štefánikova 3, Trnava najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(tento formulár vyplňte a zašlite iba v prípade, ak si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy)

Formulár zašlite, prosím, na adresu predávajúceho: Trnavská produkčná s.r.o., Hlboká 3026/25, 921 01 Piešťany, e-mail eshop@trnavske.radio 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

..........................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia*: ..........................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ..........................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ..........................................................................

Dátum:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba v prípade predloženia v listinnej podobe): ..........................................................................

*nehodiace sa škrtnite

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

Znenie VOP je účinné od 01.07.2022

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz