Kódex Trnavského rádia

Redakčné hodnoty, samoregulácia, preberanie a citovanie obsahu, editovanie materiálu a kódex používania umelej inteligencie.

Kódex stanovuje verejné ciele a štandardy Trnavského rádia v rozhlasovom vysielaní a v online priestore a prácu s umelou inteligenciou (AI). Trnavské rádio sa v nej zaväzuje predovšetkým:

1. Poskytovať nestranné správy a informácie, ktoré pomôžu ľuďom porozumieť svetu okolo nich,
2. Podporovať vzdelávanie ľudí všetkých vekových kategórií,
3. Publikovať najkreatívnejšie a najkvalitnejšie výstupy a služby pre verejnosť,
4. Odrážať a zastupovať pestrosť rôznorodých komunít, a to naprieč celým krajom,
5. Propagovať jeho kultúru a hodnoty.

Naše redakčné hodnoty

Poslucháči nám dôverujú a očakávajú, že budeme dodržiavať najvyššie redakčné štandardy.

 • Dôvera

Sme nezávislé, nestranné súkromné médium, ktoré dbá na čestnosť. Zaviazali sme sa dosiahnuť štandardy presnosti a nestrannosti a snažíme sa vyhnúť vedomému zavádzaniu poslucháčov. Budujeme tým dôveru nášho publika v obsah, ktorý tvoríme.

 • Rovnosť

Trnavské rádio sa snaží prinášať obsah, ktorý je inkluzívny a nediskriminuje. Obhajujeme ľudské práva všetkých zainteresovaných strán.

 • Rešpekt

Rešpekt je kľúčový v pracovnom priestore, najmä pri riešení citlivých záležitostí.

 • Transparentnosť

Trnavské rádio dbá na to, aby sa vo všetkých aspektoch riadilo princípmi čestnosti, otvorenosti a transparentnosti.

 • Pravdivosť a presnosť

Snažíme sa zistiť pravdu, aby sme vo vysielaní a v online priestore dosiahli náležitú presnosť. Presnosť nie je len otázkou správneho uvádzania faktov. Snažíme sa o úprimnosť a otvorenosť a vyhýbame sa nepodloženým špekuláciám.

 • Nezávislosť

Naše publikum má istotu, že naše rozhodnutia nie sú ovplyvnené vonkajšími záujmami, politickými alebo komerčnými tlakmi alebo akýmikoľvek osobnými záujmami.

 • Služba vo verejnom záujme

V žurnalistike používame najprísnejšie štandardy výberu, editácie a podávania správ. Sme nestranní a snažíme sa, aby naše výstupy ako celok zahŕňali čo najväčšiu šírku a rôznorodosť názorov. Sme nezávislí od vonkajších záujmov, ktoré by mohli ohroziť redakčnú integritu Trnavského rádia.

Pomáhame formovať verejnú diskusiu. Snažíme sa byť zvedaví, rýchli, angažovaní a kritickí.

Súčasťou služby vo verejnom záujme je aj naša snaha zabrániť zavádzaniu a klamlivým vyhláseniam jednotlivcov či organizácií. Verejnému záujmu slúži aj odhaľovanie trestnej činnosti alebo protispoločenského správania, korupcie či nespravodlivosti.

 • Sloboda prejavu

Umožňuje našim moderátorom komentovať svet okolo nás. Sloboda prejavu však nie je absolútnym právom, nesie so sebou povinnosti a zodpovednosť a podlieha aj právnym obmedzeniam.

Pri uplatňovaní slobody prejavu poskytujeme primeranú ochranu zraniteľným skupinám. Rešpektujeme súkromie, teda súkromné informácie publikujeme do verejného priestoru len vtedy, ak verejný záujem prevažuje nad oprávneným očakávaním ochrany súkromia.

Samoregulácia v živom vysielaní

Dosiahnutie náležitej spravodajskej presnosti v živom vysielaní môže byť náročné, pretože je pri ňom málo času na overenie faktických tvrdení. Ak je to možné, a najmä ak môže byť obsah kontroverzný, snažíme sa riziká identifikovať vopred, aby sme mohli prijať opatrenia na ich zmiernenie.

To zahŕňa vhodnú prípravu a uchopenie kontextu. Nepresnosti, ktoré môžu vzniknúť, rýchlo opravíme. V príprave, že je respondent nepresný, alebo použije neprimeraný výraz, sme povinní ho bezprostredne upozorniť, doplniť alebo opraviť.

Preberanie obsahu z iných zdrojov a zo sociálnych sietí

Aj zdanlivo spoľahlivé zdroje informácií na webe nemusia byť vždy presné. Preto vždy overujeme, kto prevádzkuje webovú stránku a či informácie na nej zverejnené sú aktuálne a relevantné.

Dbáme na to, aby sa rozlišovala skutočnosť od fámy, obzvlášť na sociálnych sieťach, kde môžu byť dezinformácie zámerné, a kde sa fáma môže šíriť v priebehu niekoľkých minút, zatiaľ čo oprava sa získava a šíri ťažšie.

Ak sa ako spravodajská informácia používa materiál zo sociálnych médií alebo neovereného internetového zdroja, Trnavské rádio pravosť informácie overuje.

Citovanie materiálu od tretích strán

S materiálom dodávaným tretími stranami, vrátane poskytovateľov správ, zaobchádzame s primeranou opatrnosťou, berúc do úvahy povesť zdroja. Na správu sa spoliehame vtedy, ak ju môže podložiť redaktor, alebo ak je publikovaná renomovanou tlačovou agentúrou. Na našom webe je vždy uvedený zdroj informácie.

Materiál dodaný tretími stranami používame iba vtedy, ak je dôveryhodný a spoľahlivý. To zahŕňa predovšetkým správy o počasí a dopravný servis. Audio, video alebo textový materiál od tretích strán nepoužívame, ak sme schopní ho sami získať. Ak je jeho použitie redakčne odôvodnené, musíme vysvetliť okolnosti a označiť zdroj materiálu v našom výstupe.

Editácia materiálu

Rozhlasové vysielanie často vyžaduje redakčné krátenie obsahu. Tento obsah, najmä ak ide o audio materiál alebo text, môže byť primerane skrátený. Krátením však nemôže prísť k zmene pôvodného zámeru či významu informácie.

Používame umelú inteligenciu. Za obsah je však zodpovedný človek

 1. Trnavské rádio využíva umelú inteligenciu (AI) v prípadoch, ak môže zrýchliť alebo skvalitniť obsah.
 2. Za obsah vysielaný v Trnavskom rádiu alebo publikovaný na webe Trnavského rádia je vždy zodpovedný človek.
 3. Ak je v publikovanom obsahu použitý textový, obrazový alebo zvukový výstup od AI, je zreteľne označený.
 4. AI neslúži na zisťovanie a (alebo) overovanie faktických informácií, ale môže byť nápomocná pre štylistické, obsahovo-kreatívne a štrukturálne návrhy na vylepšenie obsahov.
 5. AI generátory textu používame na vyhľadávanie podkladov, štylistické inšpirácie, hľadanie spôsobov, ako text vylepšiť alebo urobiť zrozumiteľnejší, na preklady z cudzích jazykov, pri štruktúrovaní obsahu alebo pri hľadaní nápadov a inšpirácie, alebo pri rešeršovaní dlhých a časovo náročných obsahov (video, audio, text). Vo všetkých týchto prípadoch bez výnimky platí, že si redakcia Trnavského rádia uvedomuje obmedzenia týchto nástrojov a nikdy nepublikuje neoverené informácie.
 6. AI umožňuje generovanie autenticky vyzerajúcich fotografií. Takéto snímky nebudeme publikovať bez jasne uvedeného označenia, že ide o AI vizualizáciu. AI však nikdy nepoužívame na úpravu spravodajských fotografií.
 7. AI používame na prepis nahraných rozhovorov, tzv. transkripciu. Výsledok overujeme s pôvodnou nahrávkou, ktorá je vždy k dispozícii pre dodatočné overenie či opravy možných chýb.
 8. Pokiaľ je použitie AI nástrojov niečím neobvyklé alebo v danom kontexte neočakávané, poslucháčov a čitateľov o takom zapojení nástrojov AI vhodným spôsobom informujeme.
 9. V rozhlasovom vysielaní využívame AI nástroje pre tvorbu plánov, prípravu obsahov v textovej i zvukovej podobe. Ak strojový (neurálny) hlas číta spravodajský obsah, je poslucháč na túto skutočnosť upozornený. Za obsah vždy zodpovedá človek.
 10. V rozhlasovom vysielaní a pri tvorbe podcastov využívame AI v audio výstupoch primárne na skvalitnenie zvukových záznamov a ich vyčistenie od ruchov a šumov. Nikdy však nie na úpravu obsahu.
 11. Oblasť AI sa dynamicky mení. Tieto zásady budú pravidelne aktualizované, aby reflektovali aktuálne poznanie a reagovali na nové možnosti nástrojov AI.
 12. Tieto zásady sú záväzné pre všetkých členov a spolupracovníkov Trnavského rádia.

Reklamný čas

Reklama vo vysielaní a v online priestore je jediným zdrojom našich príjmov. Obsah zverejnený v reklamnom čase je obsahom, za ktorý Trnavské rádio zodpovedá iba v zmysle platnej legislatívy a samoregulačných mechanizmov Rady pre reklamu. Reklamné posolstvo sa nemusí zhodovať s názorom redakcie.

Sťažnosti

Sme otvorení priznaniu si chýb. Ak už k nim prišlo, chceme sa z nich poučiť. Pri výraznej chybe odvysielame ospravedlnenie alebo opravu.

V Trnave 5. marca 2024. Kódex je inšpirovaný The BBC’s Editorial Values and Standards a AI kódexom Seznam.cz. Podliehame samoregulačnému mechanizmu Rady pre reklamu. Rešpektujeme tiež Etický kódex novinára.

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz