Najmenej voličov počas dnešných eurovolieb bude z Trnavského kraja

Priebeh volieb v Senici | Zdroj: Mesto Senica
Priebeh volieb v Senici | Zdroj: Mesto Senica
Reklama
Vyberte si z ponuky našich reklamných produktov

V dnešných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) môže na Slovensku hlasovať približne 4,37 milióna voličov. Ide o občanov Slovenska a Európskej únie, ktorí majú v Slovenskej republike trvalý pobyt. Prvýkrát môže v európskych voľbách voliť takmer 260-tisíc mladých ľudí vo veku od 18 do 23 rokov. Vyplýva to z kvalifikovaného odhadu Štatistického úradu (ŠÚ).

"Najväčší podiel potenciálnych voličov, viac ako 60 percent, tvoria ľudia v aktívnom produktívnom veku od 31 až 64 rokov. Spolu je to 2,62 milióna obyvateľov SR, ktorí sú občanmi Európskej únie," priblížila hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová. 

K volebným urnám môže prísť tiež vyše milióna dôchodcov v poproduktívnom veku 65 a viac rokov. Seniori tak predstavujú takmer štvrtinu (23 percent) potenciálnych voličov, pričom prevládajú ženy, ktorých je takmer 600-tisíc. Najmenej početnú vekovú skupinu predstavujú voliči od 18 do 30 rokov.

Najviac potenciálnych voličov, viac ako 600-tisíc, má trvalý pobyt v Prešovskom a v Košickom kraji. Najmenej voličov je z Trnavského a Trenčianskeho kraja, v každom z nich sa do eurovolieb môže zapojiť približne 470-tisíc voličov. V Trnavskom a Trenčianskom kraji je aj najmenej prvovoličov, len cez 24-tisíc.

Prvýkrát môže svojich europoslancov voliť 260-tisíc prvovoličov, ktorí sa stali plnoletými v čase od posledných eurovolieb. "Väčšina z týchto prvovoličov už mohla využiť svoje volebné právo v rámci iných typov volieb na Slovensku, napríklad v parlamentných alebo prezidentských voľbách, ale zástupcu v európskom zastupiteľstve si budú vyberať prvýkrát," vysvetlila hovorkyňa.

Ako sa bude voliť

Vo volebnej miestnosti voliči preukážu svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ. Ak bol voličovi vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten. V prípade, že si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže  sa preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.

Občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku ani inde v EÚ, budú môcť hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti v SR, totožnosť preukážu slovenským cestovným dokladom a súčasne okrskovej volebnej komisii predložia čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Čo vás čaká pri urne

Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, pričom na farbe pečiatky na obálke nezáleží.

Za zástenou volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Vloží ho bez ďalšej úpravy do obálky ALEBO na ňom vyznačí odovzdanie prednostného hlasu najviac u dvoch kandidátov. Spraviť tak môže zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorému dáva prednosť. Obálku s hlasovacím lístkom vloží následne do volebnej schránky.

Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako 2 kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie okrsková volebná komisia vydá voličovi za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej.

Správy o päť minút skôr ako ostatní a všetko, čím práve žijete. Každý deň v Trnavskom rádiu.

Reklama

Fotogaléria

 • Trnava
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Piešťany, Vrbové a okolie
  97,3 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda
  98,3 MHz