Politická reklama, komunálne voľby a voľby do VÚC 2022

Oslovte adresne svoj región v najpočúvanejšom regionálnom rádiu v Trnave s pokrytím regiónov Galanta, Piešťany, Hlohovec, Skalica a Holíč.

Možnosť objednať platenú politickú reklamu v Trnavskom rádiu na základe Zákona o volebnej kampani 181/2014 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Kto si môže objednať platenú politickú reklamu?

 • Trnavské rádio akceptuje vysielanie predvolebnej kampane pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti a politickú stranu, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy,
 • tiež vysielanie politickej propagácie kandidátov na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva.
 • Platí, že reklamný priestor je poskytnutý iba raz, bez ohľadu na to, či objednávateľ kandiduje napr. za poslanca a súčasne za starostu / primátora a pod.

Ako sa kampaň objednáva a kedy najskôr ju môžeme vysielať?

 • Objednávka sa zasiela elektronicky na reklama@trnavskeradio.sk najneskôr do 17. septembra 2022. Po tomto dátume nárok na politickú propagáciu zaniká. Trnavské rádio 19. septembra 2022 jednotlivým kandidujúcim subjektom oznámi maximálny možný objem reklamy, ktorý je možné zakúpiť.
 • Platenú politickú reklamu bude Trnavské rádio vysielať od 8.10.2022 od 0.00 h do 26.10.2022 do 00.00 h.

Aká je cena za kampaň?

 • Pre všetky kandidujúce subjekty platia rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky, a to 6,- EUR bez DPH/sekunda vysielanej reklamy výlučne formou rozhlasového spotu odvysielaného vo vyhradenom priestore. Kandidát uhrádza kampaň formou zálohovej faktúry. Bez uhradenej zálohovej faktúry nebude kampaň možné spustiť.
 • Maximálnu cenu kampane bude možné určiť až po 19. septembri 2022, kedy budú známi všetci záujemcovia o platenú politickú reklamu. Aký objem si kandidujúci subjekt napokon zakúpi, je na ňom. Celkový objem vysielacieho času pre všetkých spoločne však nesmie prekročiť 20 hodín.

Ako má znieť rozhlasový spot?

 • Dĺžka rozhlasového spotu je striktne 30 sekúnd. Výrobu rozhlasového spotu zabezpečuje objednávateľ kampane.
 • Jeden rozhlasový spot je nasadený pre celú objednanú kampaň. Výmena spotu je možná za jednotkovú cenu 50,- EUR bez DPH.
 • Trnavské rádio si vyhradzuje právo neodvysielať rozhlasový spot, ktorý je v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo je nevyhovujúci po technickej stránke.

Tu nájdete dáta počúvanosti, pokrytie a základné informácie o rádiu v skratke.

 • Trnava a okolie
  106,2 MHz
 • Hlohovec
  103,9 MHz
 • Piešťany
  107,9 MHz
 • Galanta
  93,4 MHz
 • Holíč, Skalica
  106,0 MHz
 • Dunajská Streda (čoskoro)
  98,3 MHz